Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via deze website met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om deze op elk moment aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

Verkoper

Huisje Koester 

BTW BE0898 784 974

E-mailadres: info@huisjekoester.be

 

Prijzen 

De prijzen op de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro’s. 
We behouden het recht om de op de website vermelde prijzen op elk gewenst moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die van toepassing waren op het moment van bestelling. In het geval dat artikelen op de website onjuist geprijsd zijn, behouden wij ons het recht om bestellingen die voor de vermelde producten zijn geplaatst tegen de verkeerde prijs te annuleren en terug te betalen.

 

Levering

De levering van producten zal gebeuren in de mate van het mogelijke. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. De leveringskosten zijn vermeld per land bij checkout.

Huisje Koester kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

De transporteur is verantwoordelijk voor de verzending en levering van het pakje.  

 

Retour en omruiling

De kosten voor een retour en de herverzending naar de klant worden volledig gedekt indien het geleverde product niet hetzelfde is zoals door u besteld en zo aangegeven op het orderformulier of indien het product schade heeft. 

Verzendkosten voor omruilingen zonder bovengenoemde reden (schade of niet overeenkomstig de bestelling) dienen door de klant zelf betaald te worden.  

De koper dient bij het retour zenden van een pakket op eigen kosten altijd een tracking code, bewijs van verzending, te kunnen voorleggen. 

Adres retour: Huisje Koester, Nieuwdorp 44, 9190 Stekene, België.

 

Solden

Solden of sales kunnen niet omgeruild en/of  terug gestuurd worden. 

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

 

Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar het adres vermeld bij retour. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als je in plaats van de terugbetaling een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn, met korting verkocht of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzend-doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering en facturatie. We doen NIET mee aan reclame-mailings of promo campagnes. Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database, ze worden niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen uit onze database. Op deze manier respecteert Huisje Koester de GDPR ( General Data Protection Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018. 

Die gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaal platform wordt gebruikt en opgeslagen is ook onderworpen aan de strenge regels van de GDPR. U kan altijd hun privacy regels nakijken ( Paypal, Stripe, Mollie, etc... ). We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites ( merken, artikels) en hun privacy regels. 

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

 

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden of over ons beleid kunt u ons contacteren via info@huisjekoester.be